NEITHARD BETHKE                          WERKVERZEICHNIS - NBWV
  
 

Halligpsalmen |  Žalmy z ostrovů

op. 96/2014

Kantate für Chor und Orgel, nach Texten u.a. von Dietrich Heyde

Akademischer Chor Zittau/Görlitz e.V. / Prager Kammerchor; Akkordeon: Ruslan Kratschkowski; Übersetzung von Simona Velecka

Foto: privat

**

Dietrich Heyde, der jahrelang als Pastor auf der Hallig Hooge lebte und später als Domprobst in Schleswig wirkte, ist durch zahlreiche theologische Schriften bekannt geworden. Seine „Halligpsalmen“ bilden den Ankerpunkt der Komposition. Neithard Bethke schuf einen Liederzyklus, der in beeindruckender Weise jenes Spannungsfeld beschreibt, welches zwischen unbedingtem Gottvertrauen und dem Gefühl, einem harten Halligleben ausgeliefert zu sein, entsteht. Die Chorbegleitung sollte vorzugsweise mit Schifferklavier oder Akkordeon dargestellt werden, dem traditionellen Instrument der „Westküste“.

Bilder, sofern nicht anders gekennzeichnet, mit freundlicher Genehmigung von Helmut Wiege www.halligbilder.deIntroJohannes D. Falk 1768 - 1826

Wie mit grimmgen Unverstand ...

Jako v ponuré bezmyšlenkovosti se pohybují mořské vlny!

Wie mit grimmgen Unverstand Wellen sich bewegen! Nirgends Rettung, nirgends Land vor des Sturmwinds Schlägen!

Einer ist, der in der Nacht, einer ist, der uns bewacht, Christ Kyrie, Komm zu uns auf die See!

Jako v ponuré bezmyšlenkovosti se pohybují mořské vlny! Není kde se zachránit, není kam přistát než se strhne bouře!

Pán je ten, který je s námi v noci, Pán je ten, který nás střeží. Kriste Pane, připoj se k nám na moři! 


Sopran

Alt

Tenor

Baß

Die Bibel (Psalm 93, 4)

Die Wasserwogen im Meer sind groß

Mořské vlny jsou obrovské

Die Wasserwogen im Meer sind groß und brausen mächtig! Aber der Herr ist noch größer in der Höhe!

Mořské vlny jsou obrovské a mocně burácejí! Ale Pán na výsostech je ještě mocnější!Sopran

Alt

Tenor

BaßRainer Maria Rilke (1875 - 1926)

Da geht der Sturm, ein Umgestalter

Co všechno bouře nepřetváří

Da geht der Sturm, ein Umgestalter, geht durch den Wald und durch die Zeit. Und alles ist wie ohne Alter: die Landschaft, wie ein Vers im Psalter, ist Ernst und Wucht und Ewigkeit. 

Co všechno bouře nepřetváří, jak pročesává čas i háj: vše věčné je, jak mimo stáří; jak veršík, zbylý po žaltáři, vypadá přísný, chmurný kraj. (Rainer Maria Rilke)

Lumír Čivrný; Malý koutek poezie – poezie (wz.cz); 11.10.2021.


Sopran

Alt

Tenor

Baß

Dietrich Heyde: Erster Halligpsalm

Aus Meerestiefen rufe ich

Z hlubin moře, Pane, volám

Aus Meerestiefen rufe ich, Herr, zu dir. Vernimm mein Schreien! Denn Wasser gehen über mich hin und meine Deiche sind gebrochen. Schon dringen Todesfluten in mich ein und wollen mich fortreißen – wie herrenloses Strandgut.

Da kommst du, Herr, auf Wassern mir entgegen. „Schweigt!“, rufst du den Winden und dem Meer. „Verstummt!“ Wenn du gebietest, dir gehorchen Meerestiefen.

Dein Wort baut um mich starke Deiche, dein Wort stellt mich auf festen Grund. Gib du, o Herr, dass ich nicht mehr weiche von Dir und Deinem Wort.

Z hlubin moře, Pane, volám k Tobě. Vyslyš mé volání! Neboť mne obtékají vody a moje hráze jsou protržené. Už do mne pronikají spáry smrti a chtějí mne strhnout – jako opuštěné připlavené věci.

„Mlčte!“, přikazuješ větru a moři. „Zmlkněte!“ Tebe poslouchají mořské hlubiny, když přikážeš. Tvé slovo staví kolem mne pevné hráze,

Tvé slovo mne staví na pevnou půdu. Dej, Pane, abych se od Tebe a Tvého slova již neodchýlil.


Sopran

Alt

Tenor

Baß

 

Dietrich Heyde: Zweiter Halligpsalm

Der Herr ist meine Warft

Pán je můj pahorek

Der Herr ist meine Warft, meine Zuflucht inmitten des Meeres. Er leitet mich, wenn ich Watten durchziehe und bei aufkommendem Nebel läßt er mich nicht aus den Augen.

Er läßt mich immer wieder heimkehren um seines Namens willen. Und wenn von Nordwest des Todes gewaltige Fluten kommen und die kleine Hallig überwinden –

So fürchte ich mich nicht, denn Du bist meine Warft, mein Schutz im Brüllen der Wogen.  

Pán je můj pahorek , mé útočiště uprostřed moře. On mne vede, když se brodím při odlivu písčinou a ve stoupající mlze mne nespustí z očí.

Ve svém jménu mi vždy dovolí vrátit se domů. A když přijdou od severozápadu mocné záplavy smrti a přemohou můj malý ostrov ,

tak se nebudu strachovat, protože Ty jsi můj pahorek, moje záštita v hukotu vln.

překlad slova „Warft“ jako „pahorek”. “Warften” jsou kopce na ostrovech „Halligen“, které byly navršeny lidmi a kde jsi obyvatelé postavili své domy. Navzdory záplavám zůstávají domy a obyvatelé v suchu, protože kopce vždy vyčnívají z vody. hallig erklärung - Google Suche; 04.10.21. překlad slova „Watt“ jako „písčina“. „Waddenské moře“ = mořské dno pobřežní oblasti, které je během odlivu a přílivu dvakrát denně omýváno mořem a poté znovu vysychá, takže je možné je během odlivu přebrodit. wattenmeer erklärung - Google Suche; 29.09.21. překlad slova „Hallig“ jako „ostrov“. „Halligen“ jsou malé, nechráněné nebo špatně chráněné ploché ostrovy u pobřeží, které mohou být při bouřkových přívalech zaplaveny. hallig erklärung - Google Suche? 04.10.21.


Sopran

Alt

Tenor

Baß

 

Johannes D. Falk 1768 - 1826

Wie vor unserm Angesicht

Před našimi zraky

 

Wie vor unserm Angesicht Mond und Sterne schwinden! Wenn des Schiffleins Ruder bricht, wo nur Rettung finden?

Wo denn sonst als bei dem Herrn, er ist unser Morgenstern. Christ Kyrie, erschein uns auf der See.

Před našimi zraky pohasínají měsíc a hvězdy! Kde tedy hledat spásu, když se zlomí kormidlo lodi?

Kde jinde než u Hospodina? On je naší hvězdou jitřní.


Sopran

Alt

Tenor

Baß

Dietrich Heyde: Dritter Halligpsalm

Ich hebe meine Augen auf zu den Wolken

Pozvedám své oči k oblakům nad moře

Ich hebe meine Augen auf zu den Wolken über Wasser und Warft. Woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Wolken zu seinen Wagen gemacht hat und einherfährt auf den Flügeln des Sturms.

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, wenn du im Watt bist.

Siehe, der Hüter Israels ist dein Wegezeichen, bei Ebbe und bei Flut, ein Leuchtturm für deine Warft. Dass du im Sturm nicht untergehst, noch dich verlierst.

Der Herr behüte dich in Nacht und Sturm,  bei Ebbe und bei Flut. Er behüte deine Ausfahrt und Heimfahrt, von nun an bis in Ewigkeit!

Pozvedám své oči k oblakům nad moře a pahorek. Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, který z oblaků vytvořil svůj vůz a přijíždí na křídlech bouře.

Nenechá tvou nohu zabloudit, když se brodíš písčinou.

Hleď, strážce Izraele je tvým znamením na cestě, při odlivu a přílivu, je majákem na tvém pahorku. Abys neztroskotal v bouřích, ani jsi nezbloudil.

Hospodin tě ochraňuje ve dne v noci i v bouři, při odlivu a přílivu. Střeží tvé odchody i návraty, ode dneška až na věčnost.   


Sopran

Alt

Tenor

Baß


Dietrich Heyde: Vierter Halligpsalm

Wer mißt die Wasser mit der hohlen Hand

Kdo měří vody prázdnou dlaní

Wer mißt die Wasser mit der hohlen Hand und bindet die Fluten in ein Kleid? Wer macht in starken Wassern Bahn und geht auf den Wogen des Meeres?

Es ist der Herr. Es ist der Herr der Heerscharen. Der Gott Israels. Er gebot und stellte das Wasser wie eine Mauer, dass unsre Väter durchs Meer gingen wie über trockenes Land.

Gott der Väter!

Der du herrschest von einem Meer bis ans andere, ach, deine Güte reicht soweit, und deine Weite bis über die Wolken. Der du zugesagt hast: „So du durch Wasser gehst, ich will bei dir sein.“ Du hast meine Füße auf weiten Raum gestellt.

Kdo měří vody prázdnou dlaní a spoutává příliv do šatů? Kdo uvolňuje cestu v prudkých vodách a prochází se po mořských vlnách?

To je Hospodin. Pán zástupů. Bůh Izraele. Přikázal a jako hráz postavil vody, aby naši otcové prošli mořem jako po souši.

Bůh našich otců!

Ty, který vládneš od jednoho moře k druhému, ach, Tvá laskavost sahá tak daleko, a Tvá nekonečnost dosahuje až k výšinám. Ty, který jsi přislíbil: „Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou“, jsi postavil mé nohy na volné prostranství.


Sopran

Alt

Tenor

Baß

Johannes D. Falk 1768 - 1826

Nach dem Sturme fahren wir

Po bouři plujeme

Nach dem Sturme fahren wir sicher durch die Wellen, lassen großer Schöpfer Dir, unsern Dank erschallen.

Loben Dich mit Herz und Mund, loben dich zu jeder Stund! Christ Kyrie, ja, Dir gehört die See!

Po bouři plujeme bezpečně ve vlnách. Tobě patří naše chvála, všemohoucí Stvořiteli.

Celým srdcem i slovy vyznáváme Tebe, velebíme Tě v každém čase. Kriste Pane, ano, Tebe i moře poslouchá!


Sopran

Alt

Tenor

BaßDietrich Heyde: Fünfter Halligpsalm

Im Herzen der Meere

V srdci moří

Foto: privat

Im Herzen der Meere, von Weite umgeben und auf Warften, wie Inseln der Geborgenheit. Da saßen wir, und hatten Träume als wir des früheren gedachten.

Wie man beisammen war in kleinen Friesenstuben, im Tabakrauch der Tonpfeifen. Dort hießen uns fröhlich sein unsere Väter. Auf! Singt uns eins von den Zionsliedern!

Die Wasserwogen im Meer sind groß und brausen mächtig! Aber der Herr ist noch größer in der Höhe!

Wie könnte ich dich vergessen, o Herr, dein nicht gedenken im Brausen der Wasserströme! Wohl der Warft, die fest gegründet in deinem Wort!

V srdci moří, obklopeni dálavou a na pahorcích, jako na ostrovech bezpečí. Seděli jsme tam a snili, když jsme vzpomínali na dřívějšek.

Jak jsme se scházeli v malých fríských lokálech, v tabákovém kouři hliněných dýmek. Tam nás naši otcové pobízeli k veselosti. Jen do toho! Zazpívejte nám jednu ze sionských písní!

Mořské vlny jsou obrovské a mocně burácejí! Ale Pán na výsostech je ještě mocnější!

Jak bych na Tebe mohl zapomenout, můj Pane, v hukotu vod nepamatovat na Tebe! Požehnání pahorku, který je pevně zakotven na Tvém slově!


Sopran

Alt

Tenor

Baß


Dietrich Heyde: Sechster Halligpsalm

Herr, unser Herrscher

Pane, náš vládce

Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name, über allen Wassern! Wenn ich sehe Himmel und Meer, deiner Finger Werk, und die Hallig, die du gesetzt hast inmitten des Meeres, Himmel und Meer und die Hallig.

Was ist doch der Mensch? …dass Du seiner gedenkst in der Weite des Raumes.

Was ist doch der Mensch? …und des Menschen Warft, dass Du dich ihrer annimmst.

Was ist doch der Mensch? Im Tosen des Sturms von Nordwest?

Pane, náš vládce, jak velkolepé je Tvé jméno, slaví se nad všemi vodami! Dívám se na nebe a moře, dílo Tvých rukou, a ostrov, který jsi postavil uprostřed moře; nebe, moře a ostrov.

A co je člověk? …že na něho pamatuješ v široširém vesmíru.

Co je člověk? …a jeho pahorky, že se o ně tak staráš.

Co je člověk? V hukotu bouře ze severozápadu?


Sopran

Alt

Tenor

Baß

Rainer Maria Rilke (1875 - 1926)

Da geht der Sturm, ein Umgestalter

Co všechno bouře nepřetváří

Da geht der Sturm, ein Umgestalter, geht durch den Wald und durch die Zeit. Und alles ist wie ohne Alter: die Landschaft, wie ein Vers im Psalter, ist Ernst und Wucht und Ewigkeit.  

Co všechno bouře nepřetváří, jak pročesává čas i háj: vše věčné je, jak mimo stáří; jak veršík, zbylý po žaltáři, vypadá přísný, chmurný kraj. (Rainer Maria Rilke)

Lumír Čivrný; Malý koutek poezie – poezie (wz.cz); 11.10.2021.


Sopran

Alt

Tenor

Baß

Johannes D. Falk 1768 - 1826

Einst in meiner letzten Not

Jednou, v mém těžkém položení

 


Einst in meiner letzten Not laß mich nicht versinken! Soll ich von dem bittern Tod Well auf Welle trinken,

reiche mir dann lieb entbrannt Herr, Herr deine Gandenhand! Christ, Kyrie! Komm zu uns auf die See!

Jednou, v mém těžkém položení nenech mne utonout! I kdybych v těžké smrti měl vypít vlnu za vlnou.

Podej mi potom plný lásky, můj Pane, svou milosrdnou ruku!


Sopran

Alt

Tenor

Baß